Vakıf Senedi

ANADOLU EĞİTİM KÜLTÜR VE BİLİM VAKFI SENEDİ

İlk Tescil

Ankara Asliye Birinci Hukuk Mahkemesi’nin 22.05.1990 tarih ve 1990/170 E. – 351 K. Sayılı ilamı ile tescil edilerek 17 Haziran 1990 tarih ve 20551 Sayılı Resmi Gazetede ilan edilmiştir.

Değişiklik (2)

Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 07.10.2012 Tarih ve2012/148 E. ve 2012/334 K. Sayılı ilamı ile Senet değişikliği yapılmıştır.

VAKFIN ADI VE MERKEZİ

Madde:1– Vakfın adı “Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı”dır. Söz konusu bu vakıf iş bu senette “Vakıf’ kelimesiyle anılacaktır.

Madde:2- Vakfın merkezi Ankara’dır.

VAKFIN AMAÇLARI

Madde:3- Vakfın amacı, Türk milli kültür, milli ve manevi değerlerimizin korunması yaşatılması ve çağın imkânlarından ve çağdaş araçlardan yararlanarak milli kültürümüzün araştırılması, zenginleştirilmesi yurt içinde ve dışında tanıtılmasıdır.

Vatanımıza ve Türk milletine bağlı, dürüst kişilikli temiz ahlaklı gençlerin yetiştirilmesi bunlara eğitim ve öğrenim dönemlerinde maddi ve manevi yardım ve katkılar sağlamaktır.

Gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında tüm Türk dünyasının kültür varlıklarının araştırılıp tanıtılması, yukarıda sayılan bütün bu alanlarda gerekli faaliyetlerde bulunmak açısından müesseseler kurmak, kurulmuş olanlarına iştirak etmek ve bunları desteklemek vakfın başlıca amacıdır.

Madde:4- Vakıf bu amaçlarına ulaşmak için tahdidi olmamak kaydı ile aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

a- Öğrenimin her seviyesindeki öğrenciler için ev, pansiyon ve yurtlar açar, kiralar.

b- Kitaplıklar ve kütüphaneler kurar, kurulanlara yardımda bulunur, kitap temin eder, film video ve ses bandı üretir ve pazarlar.

c- Hastane, dispanser veya sağlık ocağı gibi tesisler kurar, işletir, kiraya verir veya kiralar.

d- Milli kültürümüzün, milli, manevi ve insani değerlerimizin korunması ve yaşatılması için gerekli olan milli politikalar konularında araştırmalar yapar, yapılanları destekler, araştırma raporlarını yayınlar, konferans, seminer, sempozyum ve bilimsel toplantılar yapar (2).

e- Bülten, dergi, periyodikler ve kitaplar yayımlar, dağıtır.

f- Okul öncesi, ilk, orta, yüksek öğrenim, ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim öğretim seviyesindeki öğrencilere, her türlü akademik ve bilimsel araştırma ve çalışma yapanlara karşılıklı, karşılıksız, eğitim yardımı yapar, kredi ve burs verir (2).

Tarihi ve kültürel varlıklarımızı tanıtmak, çevre bilincini geliştirmek maksadı ile bilgi, kültür, sanat, folklor ve spor yarışmaları, gezi, kamp, seyahat turları, tiyatro, müzik, eğlence programları düzenler, vakıf ormanları, yeşil alan, park ve bahçeler kurar, spor kulüpleri açar, işletir.

Vakfın yeterli mal varlığı oluştuğu takdirde, öğretimin her seviyesinde olmak üzere okul öncesi dahil, kreş, etüt merkezi, kurslar, okullar açar, fakülte, yüksek okul, üniversite kurar ve işletir, devir alır, devreder. Kurulu olanlara ortak olur.

5179 Sayılı yasanın 3. Maddesi kapsamında ihtiyaç sahibi fakir öğrencilere ulaştırılmak üzere her türlü yardım yapar. Her türlü gıda bağışını kabul eder ve dağıtır (2).

g- Yurt içinde ve yurt dışında milli kültür varlıklarımızın araştırılması, yaşatılması, korunması ve tanıtılması için çalışmalar yapar (2).

h- Sözünü ettiğimiz bütün amaçlara ulaşabilmek için vakıf; yasal sınırlamalar hariç kalmak üzere miktar ve değeri sınırlanmadan menkul veya gayrimenkul veya her ikisinden müteşekkil her çeşit mal ve mülkü, mamelek ve nakdi vasiyet, hibe veya sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla satın alma, inşa etme, kiralama suretiyle temlik ve tasarrufa, temlik ettiklerini satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelir ve kârlarını tahsil ve sarf etmeye, vakfın mamelekine dahil bir veya müteaddit defa yatırımda kullanmaya, vakfın gayesine aykırı olmamak şartıyla temellük edilen emval, emlak veya nakdi idare veya tasarrufa, harcamaya, belirtilen amaçlardan her birine erişebilmek için işletme ve şirketler kurmaya, kurulmuş olanlara katılmaya, bir veya müteaddit şirketin hisse senedini, obligasyonlarını, diğer hisseyi, mevcut veya vücut bulacak bir hak veya alacak ifade eden evrakını tahsil ve sarfa, vakfın amacına paralel olarak faaliyette bulunan başka vakıflarla işbirliği yapmaya, bu cümleden olarak bunlarla sözleşmeler akdetmeye, bir veya müteaddit şirketlere iştirak etmeye, iştirak paylarına isabet eden temettü veya kar hissesini tahsil ve sarfa; gayri menkullerin intifa, sükna gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, mevcut veya vücut bulacak gelirleri ile tesis edeceği akdi münasebetler için menkul rehni veya gayrimenkul ipoteği dahil her türlü teminatı almaya, muteber banka kefaletlerini kabule, velhasıl vakfın amaçlarının her birinin veya tamamının gerçekleşmesi için faydalı ve gerekli bilcümle teşebbüs, tasarruf, temellük ve anlaşma ve işlemleri yapmaya, yerine getirmeye görevli ve yetkilidir. Bununla beraber vakıf bu yetkilerini yasalarla yasaklanmış amaçlarda kullanamaz (2).

VAKFIN MALVARLIĞI

Madde:5- Vakfın kuruluştaki mal varlığı, derhal faaliyete geçmeye yeter şekilde tahsis edilen Tahsin Serdaroğlu ve Sami Gönen’e ait 102.510.000. TL kıymetindeki işletme ile diğer kurucuların Vakıflar bankasına bloke edilmiş 1.000.000. TL sı ile birlikte 103.510.000.TL yüz üç milyon beş yüz on bin liradır.

VAKFIN GELİR KAYNAKLARI

Madde:6- Vakfın gelir kaynakları nakdi ve ayni menkul ve gayrimenkul olmak üzere ekonomik değeri olan teberrulardır. Bu cümleden olmak üzere vakfın gelirleri şunlardan ibarettir.

a- Vakıf kurucularının ortaya koyduğu sermaye

b- Gerçek ve tüzel kişilerle, kamu kuruluşları tarafından yapılacak her türlü Türk lirası ve her türlü döviz niteliğindeki bağış, yardım ve vasiyetler.

c- Menkul ve gayrimenkul mal gelirleri

d- Vakıf gelirlerini artırmak maksadıyla vakıf tarafından ortak olunan, kurulmuş ve kurulacak sınai ve ticari işletmelerin gelirleri

e- Çeşitli sosyal etkinliklerden – gezi, şölen, kermes, film ve video gösterileri, konferans- gibi elde edilen gelirler.

f- Her türlü yayın ve kitaplardan sağlanan, yabancı dil kurslarından elde edilen gelirler.

g- Okul, yurt, hastane gibi kurumların tesis payları,

h- Hisse senedi gelirleri ile 3 üncü ve 6 ncı maddelerde belirtilen diğer vakıf faaliyetlerinden elde edilen gelirlerdir.

VAKIF GELİRLERİNİN SARF ŞEKLİ

Madde:7- Vakıf gelirlerinin tamamının vakıf amaçlarına tahsis edilmesi ve sarf edilmesi esastır. Vakıf yönetimi yıl içinde elde ettiği brüt gelirlerinin %20 sini yönetim ve idare masrafları, bu itiyatlara ve vakıf mal varlığını artıracak yatırımlara, kalan %80 ini vakıf amaçlarına sarf ve tahsise zorunludur.

Madde:8- Vakıf Yurt içinde ve dışında yasal şartlar yerine getirilerek şubeler ve temsilcilikler adıyla birimler açabilir, aynı amaçla faaliyet gösteren kuruluşlarla iş birliği yapabilir, ortak faaliyette bulunabilir ve üye olabilir (2).

VAKFIN ORGANLARI (2)

Madde 9-

1-Vakfın Merkez Organları:

a-Mütevelli Heyeti

b-Yönetim Kurulu

c-Denetim Kurulu

d-İstişare Kurulları’ndan oluşur.

2- Şube Organları:

a- Şube Yönetim Kurulu

b- Şube Denetim kurulu’ndan ibarettir.

MÜTEVELLİ HEYETİ (2)

Madde 10- Mütevelli Heyet 20 kurucu ile salt çoğunlukla seçilen ilave 20 kişi olmak üzere toplam 40 kişiden oluşur. Boşalma halinde mütevelli heyetçe yeni üye seçilir.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREVLERİ VE YETKİLERİ (2)

Madde 11. Mütevelli Heyeti vakfın en yüksek karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

1- Merkez ve şube yönetim ve denetim kurullarını seçmek.

2- Danışma Meclisi üyelerini seçmek ve çalışma yöntemlerini belirlemek.

3- Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporu ve kesin hesapları görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek.

4- Yönetim kurulunca hazırlanan vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek.

5- Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe ve faaliyet tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek.

6- Yönetim ve Denetim  Kurulu üyelerine huzur hakkı ve yolluk verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek.

7- Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak.

8- Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.

9- Ölüm, istifa, üç mütevelli toplantısına art arda ve mazeretsiz olarak katılmamak suretiyle üyeliği düşen, yasal sebeplerle boşalan mütevelli heyet üyelerinin yerine yenisini seçmek.

10- Vakfın feshi veya tasfiyesi ile tasfiye şekline karar vermek.

11- Mütevelli Heyeti Yönetim kurulunun hazırladığı bütçe faaliyet plânları, bilanço-kesin hesap ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere her yıl en geç Nisan ayı sonuna kadar olağan toplanır.

12- Mütevelli Heyeti ayrıca, yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az dörtte birinin yönetim kurulundan yazılı olarak talepte bulunması halinde olağanüstü toplanabilir.

13- Olağan ve olağanüstü toplantılarda ilân olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak olağan toplantıda divan teşkilinden hemen sonra hazır bulunanların en az onda birinin önerisi ile vakfa sorumluluk yükleyecek senet değişikliği ve ödeneklerinin artırılması gibi konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.

14- Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi toplantı gününden en az on beş gün önce üyelere taahhütlü posta ile tebliğ edilir.

15- Mütevelli Heyeti salt çoğunlukla toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı bir hafta sonra aynı gün ve saatte üye tam sayısının en az dörtte birinin iştiraki ile yapılır. Toplantıları bir başkan, bir başkan yardımcısı ve kâtip üyeden oluşan divan heyeti yönetir.

16- Mütevelli Heyet karar yeter sayısı; toplantıya katılanların yarısından bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı o toplantıda kararlaştırılır.

17- Her üyenin tek oyu vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.

18- Üst üste 3 (üç) toplantıya katılmayan mütevelli heyet üyesi görevinden çekilmiş sayılır.

YÖNETİM KURULU (2)

Madde 12- Yönetim Kurulu yedi asil, dört yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üç yıla kadar Mütevelli üyeleri arasından seçilebileceği gibi, çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışındaki kişilerden de seçilebilir.

Yönetim kururlu ilk toplantısında başkan, başkan yardımcıları ile sekreter, muhasip ve diğer üyelerini seçerek görev taksimi yapar.

Yönetim Kurulu en az ayda bir kere toplanır.

Geçerli mazereti olmadan ard arda üç toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi bu görevden çekilmiş sayılır.

Boşalan yönetim kurulu üyelerinin yerine yedek üyeler sırası ile çağrılır.

Toplantı karar yeter sayısı yarıdan bir fazlası olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır.

Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noterden tasdikli  karar defterine yazılarak imzalanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Madde 13-Yönetim Kurulu vakfın icra ve karar organıdır. Bu sıfatla aşağıdaki işleri yapar (2).

a- Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.

b- Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetinin onayına sunar.

c- Vakıf mal varlığının değerlendirilmesini ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar. .

d- Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle, hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemleri yapar.

e- Gerektiğinde yetki ve sorumlulukları açıkça belirlenmek kaydıyla vakfa Müdür veya Genel Müdür atar, vakıf sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, bunların görevlerine son verir ve birimleri kaldırır (2).

f- İstihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder. Gerektiğinde bunların görevlerine son verir (2).

g- İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilciliklerinin açılması, kapatılması ve başka kurumlarla yapılacak iş birliği ve faaliyetler hususunda gereken işlemleri ve çalışmaları yapar (2).

h- Boşalan Mütevelli ve Danışma Meclisi üyeliklerine atanmak üzere Mütevelli Heyetine teklifte bulunur, ihtisas komisyonları oluşturur (2).

i- Vakfın muhasebe işlemlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetvellerini ve bilançolarını düzenleyerek ilgili idareye verir.

j- Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.

k- Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık çalışmalarını yerine getirir.

l- Mütevelli heyet toplantılarında döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.

m- İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

DENETİM KURULU (2)

Madde 14- Denetim Kurulu, mütevelli üyeleri arasından veya dışarıdan seçilir. Üç Asil, iki yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulu incelemelerini tüm defter ve belgeler üzerinde yapar. Dönem içinde ve dönem sonunda Mali ve idari bakımdan düzenledikleri denetim raporlarını tamamlayarak Mütevelli Heyetine sunulmak üzere, en geç şubat ayı sonuna kadar yönetim kuruluna teslim eder.

Denetim Kurulu seçildikten sonra ilk toplantısını yaparak başkanını seçer, çalışma esasları ve yöntemini tutanağa bağlanan kararları ile tespit eder. Başkanın çağrı ve yönetiminde çalışır.

İSTİŞARE KURULLARI (2)

Madde 15-Vakfın istişare kurulları Danışma Meclisi ve İhtisas Komisyonlarından oluşur.

Danışma Meclisi; Vakıf amaçlarının gerçekleştirilmesi, hizmet alanları etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması, vakfın ileriye dönük hedef ve politikalarının belirlenmesi gibi konularda çalışmalar yapar.

Danışma Meclisi üyeleri Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen kişiler arasından Mütevelli Heyetince seçilir.

Danışma Meclisi bir başkan, bir sekreter ve yeteri kadar üyeden oluşur. Yılda en az bir kere toplanır. Danışma Meclisi çalışma raporunu mütevelli heyet toplantısından en az on beş gün önce yönetim kuruluna verir.

Danışma Meclisinin çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

İhtisas Komisyonları; Vakıf amaçlarını gerçekleştirmek üzere gerekli görülen ve ihtiyaç duyulan konular ve alanlarda, ihtisas sahibi kişiler arasından süreli ve süresiz olarak yönetim kurulu tarafından ihtisas komisyonları oluşturulur.

Her bir komisyon; bir başkan, bir sekreter ve yeteri kadar üyeden oluşur. Komisyonlar çalışmalarını ve raporlarını tamamladıktan sonra yönetim kuruluna en geç on beş gün içinde teslim ederler

Komisyonların çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

ŞUBE YÖNETİM KURULU (2)

Madde 16 –Şube Yönetim Kurulu; beş asil ve üç yedek üyeden oluşur. Şube Yönetim Kurulu çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışındaki kişilerden de seçilebilir.

Şube Yönetim Kururlu ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı, sekreter, muhasip ve diğer üyelerini seçerek görev taksimi yapar.

Görev süresi bitmeden herhangi bir üyenin yönetim kurulu üyeliği sona erdiği takdirde yerine sırasına göre yedek üye göreve çağrılır.

Şube Yönetim Kurulu, şubenin yıllık yönetim ve denetim kurulu ve kesin hesap raporu ile gelecek yılın bütçesini şubat ayı sonuna kadar Merkez Yönetim Kuruluna vermekle yükümlüdür.

Madde 17- Şube Yönetim Kurulları, dışarıya açık, kitlesel faaliyetlerinden merkez yönetim kurulunu bilgilendirmekle yükümlü olup, vakfın amaçları doğrultusunda faaliyetini sürdürürler (2)

ŞUBE DENETİM KURULU (2)

Madde 18 Şube Denetim Kurulu; üç asil iki yedek üyeden oluşur. Şube Denetim Kurulu seçildikten sonra ilk toplantılarını yaparak Başkanını seçer ve çalışma esaslarını belirlerler. Şube Denetim Kurulu incelemelerini tüm defter ve belgeler üzerinde yapar. Dönem içinde ve dönem sonunda mali ve idari bakımdan denetimini tamamlayarak düzenledikleri raporlarını denetlenen mali yılı takip eden şubat ayının on beşine kadar merkez yönetim kuruluna Şube Yönetim Kuruluna vermek zorundadır.

  1. VAKFIN FESHİ VE TASFİYESİ (2)

Madde 19- Vakfın feshi ve tasfiyesine, merkez yönetim kurulunun teklifi üzerine, Mütevelli Heyetinin 2/3 çoğunluğunun kabulü ile  karar verilir.

Fesih ve tasfiye kararı üzerine, vakfın her türlü mal ve hakları, mütevellinin çoğunlukla vereceği kararla,  aynı amaçla kurulmuş başka bir vakfa veya hayır kurumuna devir edilir.

(2) Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 07.10.2012 Tarih, 2012/148 Esas ve 2012/334 Karar sayılı ilamı ile düzenlenen şekli.