Hakkımızda

ANADOLU EĞİTİM KÜLTÜR VE BİLİM VAKFI;

1990 yılında Ankara Birinci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 22.05.1990 Tarih ve 1990/170 E- 351 K. Sayılı ilamı ile tescil edilerek kurulmuştur. Bu kuruluşla, vakıf medeniyeti kervanımıza yeni bir kurum daha katılmıştır. Vakfımız merkez ve şubelerinde, sosyal kültürel faaliyetlerini sürdürmekte, gençlerimizin eğitimine ve yetişmesine maddi manevi katkı sağlamaya çalışmaktadır.

Bu kutlu yolun yolcusu Kurucularımızdan Talat NEVRUZOĞLUÖmer POLAT ve Mehmet GÜNGÖR ile Mütevelli üyelerimizden Ahmet ULUSOY aramızdan ayrılarak, hakkın rahmetine kavuşmuşlardır. Kendilerine Allah’tan rahmet diliyoruz.

Amacımız

Vakfımızın amacı, Türk milli kültür, milli ve manevi değerlerimizin korunması yaşatılması ve çağın imkânlarından ve çağdaş araçlardan yararlanarak milli kültürümüzün araştırılması, zenginleştirilmesi yurt içinde ve dışında tanıtılmasıdır.

Vatanımıza ve Türk milletine bağlı, dürüst kişilikli temiz ahlaklı gençlerin yetiştirilmesi bunlara eğitim ve öğrenim dönemlerinde maddi ve manevi yardım ve katkılar sağlamaktır.

Gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında tüm Türk dünyasının kültür varlıklarının araştırılıp tanıtılması, yukarıda sayılan bütün bu alanlarda gerekli faaliyetlerde bulunmak açısından müesseseler kurmak, kurulmuş olanlarına iştirak etmek ve bunları desteklemek vakfın başlıca amacıdır. (Vakıf Senedi Madde 3)

Vakfımızın Misyonu

Fert, toplum ve insanlığın mutluluğunu hedef alan, gelişime açık; tarihine, milli-manevi kültürel değerlerine, inançlarına bağlı, öz güven sahibi, ilim-akıl ve hikmeti rehber edinen örnek fertler yetiştirme, Türk Milletinin varlık ve bekasını samimi bir dava anlayışı ile sevgi toplumuna dayalı yeni bir medeniyetin inşasına rehberlik etme gayretidir.

Vakfımızın Vizyonu

Yerküremizde insanlık maddi ve manevi bir buhran yaşamaktadır. İnsanların ekseriyeti kendilerinin ve toplumlarının ıstıraplarına duyarsız hale gelmiş ve var oluş gayelerini unutmuşlardır. Bu durum Türk Milletinin huzurunu ve mutluluğunu, Müslüman Milletlerin ve insanlığın geleceğini tehdit etmektedir.

Milletimiz ve İnsanlığın bu bunalımdan çıkışına rehberlik edecek, milli ve manevi değerlerine bağlı, evrensel insani değerleri benimsemiş, fedakâr, karakterli, şahsiyetli fertlerin kararlı rehberliğine ihtiyaç vardır. Bu rehber insanların yetiştirilebilmesi için de aynı idealler etrafında bir araya gelen insanların iş birliğine ihtiyaç vardır.

Vakfımız bu idealler etrafında birleşen insanların, milletine özverili bir şekilde hizmet ürettikleri Vakıflardan bir olarak bilinecektir.

Çalışma Metodumuz

Faaliyetlerde aleniyet ve meşruiyet esastır.

 1. Düşünce-fikir ve eylemlerin değerlendirilmesinde toptancılıktan ve slogancılıktan kaçınmak esastır.
 2. Ortak çalışma grupları ile müşterek doğruları yüceltmek esastır.
 3. Faaliyetin sonuçlarını, şahsiyetleri incitmeden, yanlışları düzelterek ve doğruları ortaya koyarak değerlendirmek asıldır.
 4. Fikir ve düşüncelerin ifade edilişinde doğru haber, akıl ve selim hislerin rehberliği esas olup, nakli ve akli ilimlere ve kültürümüze uygunluk aranır.

İlkelerimiz

 1. Adalet, hukuk, insan haklarına ve ahlak ilkelerine bağlılık,
 2. Müspet değişim ve gelişime açık olmak,
 3. Hür düşünceye dayalı işbirliğine açık olmak, 
 4. Demokratik, katılımcı, aksiyoner ve kararlı olmak,
 5. Bütün çalışmalarında meşruiyetçiliği ve aleniyeti esas almak.

Hedeflerimiz

Vakfımızın başlıca hedefleri şunlardır:

 1. Milli kültür ve tarihi değerlerimizi korumak, geliştirmek.
 2. Yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak
 3. Gençliğin milli, manevi ve tarihi kültür değerlerimizi ana kaynaklardan öğretmek,
 4. Düşünce dünyamızı bilimsel disiplin ve esaslara göre geliştirmek.
 5. Eleştirel düşünce yapısını geliştirmek
 6. insanlığın gelişmesi ve mutluluğuna katkıda bulunacak sevgi topluluğu olmak.
 7. Etkili bir kültür ve fikir ekolü olmak.
 8. Doğu ve batı medeniyetlerini temel kaynaklarından tanıyarak din, kültür ve medeniyet tarihi alanında mukayeseli çalışmalar yapmak.

Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı;

İslâm’a bağlı, vatanını ve milletini seven, milli değerlere saygılı, insani değerleri önemseyen, günümüz problemlerine çözüm üretmeyi amaçlayan, medeniyet değerlerimizi özümseyen, çağı okuyan nesillerin yetiştirilmesi amacıyla, 1990 Yılında Kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.