ANADOLU EĞİTİM KÜLTÜR VE BİLİM VAKFI
BURS YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, ülkemizin geleceği olan gençlerimizden başarılı ve/veya maddi imkanları yetersiz öğrencilere verilecek eğitim burslarında uyulacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, öğrenim görmekte olan lisans, lisansüstü ve doktora öğrencilerine sağlanacak burs ile ilgili düzenlemeleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu yönerge, Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı Resmi Senedinin 4. Maddesinin (f) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;

 1. Vakıf: Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı’nı,
 2. Şube: Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı’nın Şubelerini,
 3. Temsilcilik: Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı’nın Temsilciliklerini,
 4. Mütevelli Heyeti: Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı Mütevelli Heyetini,
 5. Yönetim Kurulu: Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı Genel Merkez Yönetim Kurulunu,
 6. Burs: Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi ve/veya başarılı lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine her yıl düzenli olarak yapılacak karşılıksız ayni ve/veya nakdi yardımı,
 7. Bursiyer: Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı’ndan burs alan öğrencileri,
 8. Burs Komisyonu: Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı’na yapılan burs başvurularını değerlendirecek ve sonuçlandıracak komisyonu,
 9. SGK: Sosyal Güvenlik Kurumu’nu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev ve İşleyiş

Burs Komisyonunun Görevleri

MADDE 5 – (1) Burs Komisyonu; Genel Müdür, Genel Müdür yardımcısı, Gençlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı, Yurt Müdürü, Gençlik Kolu Başkanından oluşur.

(2) Burs Komisyonu her öğretim yılı başında burs almak için başvuran öğrencilerin durumlarını değerlendirerek sonuçlarını bir tutanak halinde Yönetim Kuruluna

Burs Başvuru Zamanı ve Gerekli Evraklar

MADDE 6 – (1) Burs başvuru takvimi ve istenen belgeler ile ilgili bilgiler vakfın web sitesinden eylül ayı başında ilan edilir.

(2) İlan edilen takvime göre burs başvuru belgesi ve istenen belgelerle birlikte vakıf merkezine, şube ve temsilciliklerine bizzat başvuru yapılır. Faks ya da email yoluyla yapılan başvurular kabul edilmez.

(3) Geçerli adaylık şartlarını taşıyan öğrencinin başvuruları Burs Komisyonu tarafından değerlendirilir ve sonuçlar vakfın web sitesinden duyurulur.

Burs Verilecek Öğrencilerde Aranan Nitelikler

MADDE 7 – (1) Burs alacak öğrencilerde aşağıdaki nitelikler aranır:

 • Gelir düzeyi düşük olmak,
 • Asgari başarı koşullarına haiz olmak, (Bir önceki yıl not ortalamasının en az 4 üzerinden 50, 100 üzerinden 70 olması)
 • Başka bir resmi veya özel kuruluştan burs veya kredi almamak, (kredi ve yurtlar kurumundan alınan öğrenim kredisi ve engelli öğrencilere verilen burslar hariç
 • Adli sicil kaydı bulunmamak,
 • Vakıf ve Özel Üniversite öğrencileri burs başvurusunda

Burs Verilecek Öğrencilerden İstenecek Belgeler

MADDE 8 – (1) Burs başvurusu yapan öğrencilerden aşağıdaki belgeler istenir:

 • Nüfus cüzdanı örneği,
 • Adli Sicil Belgesi, (E-Devletten alınabilir)
 • İkametgâh
 • Yükseköğretime yeni başlayan adayların ÖSYM sonuç belgesi çıktısı ve okul giriş başarı sıralamasını gösteren belge,
 • Yükseköğretim ara sınıf adayları için başarı belgesi olarak tanımlanan son ders yılı veya yarıyıl itibariyle aldığı notları, bütün derslerin genel not ortalamasını gösteren belge, (transkript)
 • Öğrenim görülen okuldan alınacak öğrenci belgesi,
 • Ailenin gelir durumunu gösterir resmi

Başvuruların Sonuçlandırılması

MADDE 9 – (1) Burs Komisyonu; belgelerin incelenmesi ve bursiyer adayları ile yapacağı görüşme sonucu puanlama esasına göre sıralı bir tutanağa bağlar ve Yönetim Kurulunun Onayına sunar. Yönetim Kurulunun kararı ile burs alamaya hak kazananların listesi vakfın web sitesinden ilan edilir.

Burs Tutarı ve Süresi

MADDE 10 – (1) Her öğretim yılı başında o yılda burs olarak ayrılan ödenek miktarı ile kaç öğrenciye ve öğrenci başına ödenecek burs tutarı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Burslar ilke olarak bir öğretim yılı içinde (8) sekiz ay süre ile eşit taksitler halinde ödenir. Ancak burs verenin talebi ve öğrencinin ihtiyacı dikkate alınarak belirlenen standart burs ödemesi dışında farklı miktarda da bursiyerlere ödeme yapılabilir.

(2) Yönetim Kurulu ayrıca Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için de verilecek bursların miktar ve sayısını belirler.

(3) Şube ve temsilcilik yönetimleri de bu yönerge esasları çerçevesinde verilecek burs miktarı ile bursiyer sayısını kendileri belirlemekte yetkilidirler.

(4) Temsilciliklerin bursları Genel Merkez tarafından ödenir.

Bursların Ödenmesi

MADDE 11 – (1) Burslar öğrenciye Ekim ayında başlayarak aylık ödemeler şeklinde elden ödenebileceği gibi banka hesabına gönderilerek de ödenir. Ödeme yapılabilmesi için bütün işlemlerin tamamlanması zorunludur.

Bursun Sona Ermesi

MADDE 12 – (1) Aşağıda belirtilen koşullardan bir veya birden fazlasının gerçekleşmesi durumunda öğrencinin bursu kesilir:

 1. Öğrencinin vefat etmesi,
 2. Mezuniyeti,
 3. Üniversiteden ilişiğinin kesilmesi,
 4. Sınıf veya dönem tekrarına kalması,
 5. Kendi isteği ile burs almaktan vazgeçmesi,
 6. Uzaklaştırma cezası veya daha ağır bir disiplin cezası alması,
 7. Yasadışı faaliyetler içerisinde olduğu ya da yüz kızartıcı bir suç işlediği yönünde hakkında soruşturma açılmış olması,
 8. Kötü ve zararlı alışkanlıkları, ahlaki zafiyeti olduğuna dair hakkında şaibe oluşması,
 9. Vakıf tarafından yürütülen faaliyet ve proje etkinliğinde görev alan bursiyerin sorumsuz ve zarar verici tutum davranışlar göstermesi,
 10. Her ne sebeple olursa olsun yanlış beyanda bulunması,
 11. Vakıf Yönetimi tarafından istenen bilgi ve belgelerin zamanında teslim edilmemesi,
 12. Öğrenimi geçici bir süre için öğretim kurumunca dondurulan veya dönem izni alanlar,
 13. Staj dışında herhangi bir kurum veya iş yerinde çalışanlar,
 14. Burs komisyonunun gördüğü lüzum üzerine teklifi ile bursiyerin bursu

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu yönetmelik Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönerge hükümleri Vakıf Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.