Ara

Son Eklenenler


05/01/2021

DOÇ. DR. ATALAY… Devamı

29/12/2020

PROF. DR. KAŞİF… Devamı

22/12/2020

DR. OSMAN ARSLAN… Devamı

15/12/2020

ANADOLU SÖYLEŞİLERİ SOHBETİ Devamı

08/12/2020

Anadolu Söyleşileri -… Devamı

01/12/2020

Anadolu Söyleşileri Prof.… Devamı

VAKFIMIZIN 2020-2023 STRATEJİK PLANI YAYINLANDI

20/07/2020

2020-2023 STRATEJİK PLANI

(Tamamını PDF belgesi olarak indirmek için tıklayınız)

[TAKDİM]

Hayrullah BAŞER

Yönetim Kurulu Başkanı

 

Köklü mazisi ve binlerce gönüllünün sevgi ve sempatisi ile varlığını devam ettiren Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı, Stratejik Yönetim anlayışıyla yoluna daha emin adımlarla yürüme kararlılığındadır.

Gelecekte vakıf hizmetlerinin temel şekillendiricileri neler olacağı düşünüldüğünde yapılacak analizlerin başında toplumsal beklentiler ve ihtiyaçlar ön plana çıkmaktadır. Örgün eğitim dışında eğitim kurumlarının sorumluğunda olmayan alanlardaki eğitim, kültür ve sosyal etkinliklere olan taleplerin karşılanmasında STK ve işbirliği içinde olacakları kurum ve kuruluşların destekledikleri organizasyonların önemi artmaktadır.

Ayrıca bölgemizde yaşanan olayların açtığı sosyal yaralar ve etkilerinin giderilmesin- de sosyal sorumluluk üslenecek kurumlar STK ve vakıflardır. Ortak akıl ve uzlaşmaya dayalı işbirlikleri ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla kurulacak temel ve stratejik or- taklıklar sayesinde oluşacak toplumsal dayanışma, yardımlaşma ve barış ülkemizin huzur ve refahına katkı anlamındadır. Vakıf hizmetleri çeşitli kurum ve kuruluşların (STK, Üniversite, Belediye, Okullar, Kamu Kurum ve Kuruluşları) etkileşim içinde olacağı bir ortamda yürütülebilecektir.

Üretim olmadan bir şirketin pazara çıkması ve satış yapması nasıl mümkün değilse sosyal bir kurum olan Vakıfların da misyonları çerçevesinde toplum beklentilerini karşılayacak ürünler ortaya koymaları varlık nedenleridir. Hükümet politikalarına yar- dım etmede Vakıfların ne kadar önemli bir rol oynayabildiği son yıllarda da daha belirginleşmiştir.

Ülkemiz ve dünyadaki toplumsal değişim ve gelişmelere bakıldığında İslami inanç temellerini esas alan nitelikli, bilimsel ve doğru bilginin önem kazandığı, politika oluşturmaya yarayan düşünce ve bilgi üretimine olan ihtiyacın öncelikli çalışma alanı haline geldiği açıkça görülmektedir.

Ekonomik göstergeler çerçevesinde bakıldığında ise başarı ve istihdam için girişim- cilik belirleyici unsur olmuştur. Her alanda sektörel rekabetin yaşandığı ve rekabet karşı işbirliklerinin dikkatle izlendiği, bilimsel rapor ve önerilerin dikkate alındığı bir ortam mevcuttur. Bu ortamda fikir ve düşünce üretimi bir başka çalışma alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Projelere dayalı işbirlikleri kurarak nitelikli ve verimli faaliyet- lerle yukarıda sözü edilen alanlara yönelik ürünler geliştirme etkili bir çalışma alanı olmuştur. Bu kapsamda Vakıf hizmetleri, ürettiği kadar yaşayacak ve ürün niteliği kadar etkili olacaktır.

Genç nüfusta işsizlik oranının artması sonucu her sektörde iş taleplerini değerlen- dirirken nitelikli eleman istihdam uygulamaları yaygınlaşmaktadır. İş bulmada  ortaya

çıkan bu durum gençlere yönelerek sertifika programlarının önemini ortaya çıkarmak- tadır. Gençlerin iş bulmada tercih edilen elemen olma çabalarının desteklenmesi de bir sosyal sorumluluk olarak görülüp değerlendirilebilir. Söz konusu alanda girişimcilik ve dil kursları, yaygın eğitim programları, internet üzerinden dersler verilerek genç- lerin nitelikli eleman olma beklenti ve talepleri karşılanabilir. Bilimsel araştırmalar yapma ve yayınlama çabalarıyla hükümet politikalarının oluşumuna öneri desteği verilebilir. Böylece üniversite ve uzman desteğiyle yapılacak sertifika ve yaygın eğitim programları hem bir moral hem de istihdam aracı olabilecektir.

Gençlerin katılım ve katkı sağlayacağı çalışmaların dinamikliği ve verimliği gerçeğine rağmen gençlerin aktif katılım sağlayacağı programların istenilen düzeyde olmaması analiz edilmesi gereken bir konudur.

Bu kapsamda; gençlerin ihtiyaç duyduğu alanların belirlenmesi, öğrenci tabanlı dina- mik programların hazırlaması, üniversite gençliğinin akademik ve ilmi alanlara yön- lenmelerine danışmanlık desteğinin verilmesi öncelikli olarak düşünülmesi gereken konuların başında yer almaktadır. Ayrıca Vakıftan burs alan öğrencilerin alanlarına göre programlarda yer almalarını sağlanması öğrencilerin pozitif katkı yapmalarına fırsat verecektir. Üniversitenin ilk yıllarında yaşanan zorlukların yaşanmaması için  lise öğrencilerini üniversite öğrencileriyle buluşturulması yoluyla deneyim paylaşımı ve liselilere pozitif katkı verme ortamlarının oluşturulması katılımcılığı artırma adına başarılı sonuçlar verebilir. Üniversite öğrencisinin içinde olduğu ve program çeşit- liliğini öğrencilerin belirlediği dinamik bir yapının kurulması ile sağlanabilecektir.

Vakıf olarak eğitim, kültür ve bilim alanlarında özgün çalışmaların nasıl yapılabileceği üzerinde daha çok kafa yormamız gerekmektedir. Bunun için öncelikli olarak vakıf çalışmalarına katkı sağlamada gönüllülük anlayışının yeniden disipline edilmesiyle işe başlanabilir.

Birey ve toplum bilincindeki değişim ve beklentilere bakıldığında eğitim, kültür ve  bilim alanında milli ve manevi değerlerimiz yörüngesinde düşünce üretimine olan ihtiyacın varlığını göstermektedir. Bu alanda yürütülecek çaba ve çalışmaların vakıf hizmetleri kapsamında ihtiyaç ve beklentileri karşılama kapasitemizi gerçekliliğiyle or- taya koyup akademisyen ve uzman vakıf dostlarından eğitim, kültür ve bilim alanında çalışma grupları oluşturulabilir. Özgün ürünler ihtiyaç, fırsat ve risk analizine dayalı olarak disiplin içinde yönetilen akademik çalışma gruplarıyla  verilebilecektir.

Vakfımızın ülkemizin gelişmesine bir sivil toplum kuruluşu olarak daha disiplinli kat- kılar vermesinin yolu hizmet kalitesini artırmaktan geçmektedir. Stratejik Planlama çalışmasının birçok analiz verilerini dikkate alarak yapılması uygulanabilir ve sonuç alınabilir olması Vakıf faaliyetlerinin niteliğini  artıracaktır.

Hazırlanmış olan Vakfımız 2020-2023 Stratejik Planı ile hizmetlerimizin daha etkili ve verimli hale geleceğine olan inancımı ifade ile başta hazırlık çalışmalarını yürüten ekibimize ve bu çalışmalara katkı sunan, emeği geçen Vakfımız dostlarına şükranla- rımı sunarım.

 

[ÖNSÖZ]

Ali AY

Genel Müdür

 

Vakıf olarak 2017-2019 Stratejik Plan uygulamaları dönemi ile bir stratejik planlama süre- ci yaşadık. Üç yıllık bir süre için hazırlanmış olan birinci stratejik plan ile verimli ve etkili faaliyetler gerçekleştirdik ve bu süreçte değerli kazanımlar elde  ettik.

Sahip olduğumuz kurumsal gücümüzü, milletimize hizmette daha görünür kılmanın yolu- nun birey ve birim sorumluluklarının yerine getirilmesi gerektiği şuuruyla planlama yaptık. Strateji planlama sürecinde Vakfımızın ne olduğu, ne yaptığı, neyi neden   yaptığına

şekil veren ve yol gösteren temel kararları ve eylemleri üretmeye  çalıştık.

Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı yönetimi olarak yeni bir bakış açısı kazandık. Vakfımız faaliyetlerinin sürdürülebilir, ölçülebilir ve şeffaf olmasını  hedefledik.

Birim faaliyet sonuçlarını hesap verebilirlik ilkesine göre değerlendirebilmeyi ve ya- şanan değişimlere uyumunu sorgulamayı öğrendik.

Katılımcı bir planlama yaklaşımıyla Vakıf yöneticilerini ve çalışanlarını, vakıf dostları planlama sürecine katarak, uygulamalardan etkilenecek kişilerin söz sahibi olmasını, stratejik amaç ve hedeflerin kabul edilebilir ve uygulanabilir olmasını sağladık.

Stratejik planlamada; “Neredeyiz?” “Nereye ulaşmak istiyoruz?” “Gitmek istediği- miz yere nasıl ulaşabiliriz?” “Başarımızı nasıl izler ve değerlendiririz?” sorularının cevaplarını; durum analizi, misyon, vizyon, değerler ve ilkeler, stratejik amaçlar ve hedefler, faaliyetler, projeler ve bütçeleme, izleme, değerlendirme ve performans öl- çümü aşamalarında bulduk.

Bu kazanımlar ışığında hazırlanmış olan Vakfımızın 2020-2023 Stratejik Planı ile ikinci stratejik planlama dönemine başladık. Bu dönemde de faaliyetlerimizin yapılan stratejik planlama çerçevesinde etkili şekilde yürütüleceği  inancındayız.

Stratejik planlamanın günü kurtarma değil uzun vadeli bir düşünme yaklaşımı olup her kurum ve kuruluşların farklı yapı ve ihtiyaçlarına uyarlanabilen esnek bir araç özelliği taşıdığını biliyoruz.

Stratejik planın çok iyi hazırlanmasının yeterli olmayıp yönetim tarafından sahiple- nilmesi ve stratejik eylem planı ile hayata geçirilmesi gerektiğinin  bilincindeyiz.

2020-2023 Stratejik Planlama sürecine tekrar bir durum analizi yaparak başladık. Vakfımızın tarihçesini, faaliyet alanlarını, imkânlarını, SWOT (güçlü ve zayıf yönler ile fırsatlar ve tehditler) Analizini, Paydaş (çalışan, müşteri, temel veya stratejik ortak, tedarikçi) Analizini, PESTS (Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik ve Sektörel) Analizini ve Vakfımızı ilgilendiren iç ve dış faktörleri tekrar gözden  geçirdik.

Vakfımız organizasyon yapısını güncelledik.

Vakfımızın kurumsal varlığının ana omurgasını oluşturan eğitim, kültür ve bilim hiz- met alanlarına uygun olarak “2020-2023 Stratejik Planını dinamik bir yapıda tasar- ladık.

Stratejik Planımızın ana temalarını; “Eğitim ve Kültür”, “Yayıncılık”, “Gençlik”, “Sosyal Sorumluluk ve Sosyal Faaliyetler” ile “Teşkilatlanma ve Kurumsallaşma” başlıklarından oluşan altı faaliyet alanı belirledik.

Sonuç olarak;

Belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda daha iyi çalışmalar yapabilmek için ta- sarlanan Vakfımız “2020-2023 Stratejik Planı”nın hayırlara vesile olmasını diliyorum.

 

(2020-2023 Stratejik Planın tamamını PDF belgesi olarak indirmek için tıklayınız)

Whatsapp

Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı

© Copyright 2020

İletişim Bilgilerimiz