ANADOLU EĞİTİM KÜLTÜR VE BİLİM VAKFI
EĞİTİM VE KÜLTÜR ÇALIŞMALARI
YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı Eğitim ve Kültür Çalışmalarına ilişkin usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı Eğitim ve Kültür çalışmalarına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı Resmi Senedinin 13. Maddesinin (b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;

 1. Vakıf: Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı’nı,
 2. Mütevelli Heyeti: Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı Mütevelli Heyetini,
 3. Yönetim Kurulu: Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı Genel Merkez Yönetim Kurulunu,
 4. Genel Müdür: Yönetim Kurulu kararı ile atanan Anadolu Eği tim Kültür ve Bilim Vakfı Genel Müdürünü,
 5. Eğitim, Kültür ve Bilim Birimi: Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı teşkilat şemasında yer alan faaliyet birimini,
 6. Grup: Eğitim ve Kültür Çalışma Grubunu,
 7. Çalışma Grubu: Faaliyet birimlerinde ihtiyaç duyulan konu ve alanlarda yapılacak çalışmaları yürütmek üzere vakıf gönüllülerinden oluşturulan grubu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Amacı, Görevi, Grup Oluşumu ve Yönetimi

Amacı

MADDE 5 – (1) Eğitim-Kültür Çalışmalarının amacı; fert, toplum ve insanlığın mutluluğunu hedef alan, gelişime açık, İslam’a bağlı tarihine, milli-manevi kültürel değerlerine saygılı, öz güven sahibi, ilim, akıl ve hikmeti rehber edinen örnek fertler yetiştirmektir.

(2) Eğitim-Kültür Çalışmaları vakıf gönüllülerinden oluşan çalışma grupları oluşturularak yürütülür.

Eğitim ve Kültür Çalışma Grubun Görevi

MADDE 6 – (1) Eğitim ve Kültür Çalışma Grubu vakıf bünyesinde yürütülecek tüm eğitim faaliyetlerinin ihtiyaç analizine dayalı plânlanması, koordinasyonunun sağlanması, uygulanması, takibi, sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesinden sorumlu ve görevli bir organdır.

Eğitim ve Kültür Çalışma Grubun Oluşumu ve Yönetimi

MADDE 7 – (1) Eğitim ve kültür çalışma grubu yönetim kurulunca seçilecek en az 5 üyeden oluşur. Grup, Eğitim, Kültür ve Bilim Birimine bağlı olarak çalışır.

(2) Eğitim ve kültür çalışma grubu yönetimi en fazla üç yıl için seçilir.

(3)Eğitim ve kültür çalışma grubu yönetim kurulunun belirleyeceği ilkeler çerçevesinde hazırlayacağı yıllık faaliyet planını Yönetim Kurulunun onayından sonra uygular, sonuçlarını yönetim kuruluna rapor eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hedefler, Prensipler ve Çalışma Yöntemi

Hedefler

MADDE 8 – (1) Eğitim ve Kültür çalışmaları aşağıdaki hedeflere ulaşabilme doğrultusunda faaliyetlerini yürütür.

 1. Milli kültür değerlerimizi korumak, geliştirmek ve yaşanır hale getirmek,
 2. Etkili bir kültür ve fikir hareketi olmak,
 3. Bilgi ve düşünce üreten, sorumluluk sahibi, milli, manevi ve ahlâki değerlere bağlı, ilkeli insanlar yetiştirmek,
 4. Milletimize mensubiyet duygusunu geliştirmek, toplumda sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak,
 5. Milli, manevi ve tarihi kültür değerlerimizi ana kaynaklarından öğrenmek ve öğretmek,
 6. Düşünce dünyamızı bilimsel disiplin ve esaslara göre sistematize etmek, eleştirel düşünce ve müzakere metodunu benimsemek,
 7. Ülkemizin gelişmesine katkıda bulunacak insanımıza bir sevgi ve sevda aşılamak,
 8. Medeniyetimizin yeniden ihya ve inşası için Doğu ve Batı medeniyetlerini temel kaynaklarından tanıyarak medeniyet tarihi alanında mukayeseli çalışmalar yapmak,
 9. Bireylere bilgi edinmede seçici ve ayıklayıcı olma yeteneğini kazandırmak,
 10. Milletimiz için “ilerleme ve yükselmede sınır olmadığı” bilincinde ufku açık insanlar yetiştirmek,
 11. Sağlıklı bir İslam anlayışıyla tabu, ön yargı ve hurafelerden arınmış, fikri, vicdanı hür, istikamet sahibi fertler yetiştirmek,
 12. Araştıran, düşünen, hisseden ama eleştiren; bu arada kendi nefsini de eleştirilere açık tutabilen bireyler yetiştirmek,
 13. Kimlik ve kişilik sahibi birey ve sevgi toplumu oluşturmak

Prensipler

MADDE 9 – (1) Eğitim ve Kültür Çalışmaları aşağıdaki temellere ve prensiplere göre yürütülür.

 1. Eğitim ve Kültür çalışmalarının beslendiği birinci kaynak İslam inancının ana kaynağı Kuran ve Sünnettir. İslam’ı; Kur’an ve sünnet çerçevesinde, takvayı, aklı ve bilimi üstün tutan bir anlayışla ele almak temel
 2. Eğitim ve Kültür çalışmalarının kaynaklarından ikincisi; mensubu bulunduğumuz medeniyetimizin tarihi ve kültürel
 3. Eğitim ve Kültür çalışmalarında üçüncü beslenme kaynağımız tüm insanlığın bilim, kültür ve sanat ürünleridir.
 4. Eğitim ve Kültür çalışmaları milletle beraber ve milletin içinde olmak
 5. Milletimizin inancına ve ideallerine bağlılık içinde barış, birlik ve kardeşlik anlayışıyla faaliyetleri yürütmek esastır.
 6. İnsan hakları ve milli menfaatlerin savunulması, toplumda adalet duygusunun üstün tutulması temel değerlerimizdendir.
 7. Manevi değerleri yüksek tutmak eğitim ve kültür çalışmalarının gayesidir.
 8. Bitmeyecek görevimiz Hakk’ı tebliğdir, irşattır, anlatma ve aydınlatmadır.

Çalışma Yöntemi

MADDE 10 – (1) Eğitim ve Kültür çalışmaları aşağıdaki yönteme  göre yürütülür.

 1. Eğiticiler ve sunucular katılımcıların önüne kendilerini değil, kendilerini de yetiştiren, besleyen kaynakları koymalıdır.
 2. Konular muhatabına göre işlenmeli, üslup ve dil buna göre ayarlanmalıdır.
 3. Meşruiyet temel prensip olmalıdır.
 4. Eğiticiler konuları mukayeseli bir metotla işlemeli, Millet ve memleket meselelerini ve çözüm yollarını tarihten ders çıkararak ortaya koymalıdır.
 5. Konular müzakere usulü ile ele alınmalı, katılımcılara söz verilmeli, açık davranılmalı, münakaşa ve tartışmadan kaçınılmalı, bir sonuca ulaşılarak konu tamamlanmalıdır.
 6. İnsanların görüş ve düşüncelerine hoşgörülü, sabırlı ve sev gi dolu bir yaklaşım gösterilmelidir.
 7. Bilişim teknolojisi kullanılarak olabildiğince renkli ve canlı sunumlar hazırlamalıdır.
 8. Bilgi önemlidir ancak insanların sevgisi, ilgi ile kazanılabilir.
 9. İnsanların sorunları ile ilgilenilmeli, kaygıları, umutları, sevinçleri ve kederleri paylaşılmalıdır.
 10. Eğitim ve Kültür çalışmalarında örnekleme, kıssa anlatma, tekrar etme gibi canlandırıcı yöntemler kullanılmalıdır.
 11. Uygun bir mekân seçilmeli, muhataba değer verilmeli, açık ve anlaşılır bir dil kullanılmalıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Toplantı Esasları

Toplantı Usul ve Esasları

MADDE 11 – (1) Eğitim ve Kültür çalışması toplantılarında karar alma çalışması aşağıdaki usul ve esaslara göre yürütülür.

 1. Her toplantının bir başkanı bulunmalıdır. Başkan gelmemişse, grup arasından o toplantıyı yönetecek bir başkan seçerek çalışma yürütülür.
 2. Toplantının bir gündemi, amacı olmalıdır. Adet yerini bulsun diye toplanmak son derece yanlıştır.
 3. Toplantı 90 dakikayı aşmamalıdır.
 4. Toplantı gündemini başkan kısaca açıklamalıdır.
 5. Gündemdeki konulara hazırlanarak
 6. Görüşler kısa, açık, suçlama ve münakaşadan uzak, nezih bir üslupla açıklanmalıdır.
 7. Müzakere sonucunda alınan kararlar başkan tarafından açıklanmalıdır.

Karar Alma Toplantısına Katılacaklarda Aranacak Özellikler

MADDE 12 – (1) Karar alma toplantısına katılacaklarda aşağıda ki kişisel özellikler aranır.

 1. İslam’a bağlı olmalı,
 2. İdealist olmalı,
 3. Azimli, kararlı ve fedakârlık meziyeti olmalı,
 4. Güzel ahlak sahibi olmalı;
 5. Şahsiyetleri hedef almayan bir üslup sahibi olmalı,
 6. Disiplinli, sorumluluk sahibi ve davranışlarında ölçülü olmalı,
 1. Büyüklerine saygılı, küçüklerine şefkatli olmalı,
 2. İlme karşı arzulu, şevkli, hakikati arayan olmalı,
 3. İnsan haklarına saygılı, adil bir insan olmalı,
 4. Anne-babasının, mazlumun, garibin ve fakirin bedduasından kaçınan olmalıdır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönerge, Yönetim Kurulu kararıyla yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönerge, Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı Yönetim Kurulu tarafından Genel Müdürün koordinesinde yürütülür.